Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Senat UW przyjął program studiów oraz zasady rekrutacji na kierunku lekarskim

16 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024. Minister zdrowia przekazał uczelni symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

W przyjętej jednomyślnie uchwale nr 192 Senatu UW z 16 listopada 2022 roku został określony program studiów na kierunku lekarskim na UW. Uchwała Senatu została poprzedzona pozytywnymi opiniami na temat programu studiów wyrażonymi przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia, Komisję Senacką ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia oraz Zarząd Samorządu Studentów. Program studiów został przygotowany przez powołany przez Jego Magnificencję Rektora Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym, z którym Uniwersytet zawarł 14 października 2022 r. porozumienie w sprawie współpracy organizacyjnej oraz dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim.

Program studiów lekarskich

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Warszawskim będzie sześcioletnimi, jednolitymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim, prowadzonymi w formie stacjonarnej. Przyjęty program studiów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawiera przy tym również cechy specyficzne wynikające z potencjału Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjętej koncepcji kształcenia. Innowacyjność programu studiów na kierunku lekarskim na UW polega na ukierunkowaniu kształcenia na rozwój naukowo-badawczy studentów oraz humanizację medycyny. Jej podstawowym celem jest postawienie pacjenta i jego potrzeb w centrum zainteresowania medycyny. Zagadnienia humanizacji medycyny obejmują m.in. wielowymiarowe aspekty bioetyki i jej praktycznych zastosowań, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania praktyki lekarskiej, w tym komunikacji z pacjentem i otoczeniem, jak też zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Kluczowe diagnozy i wnioski w tym zakresie zostały sformułowane podczas I Kongresu Humanizacji Medycyny odbywającego się w dniach 9–10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Ich przejawem w programie studiów jest rozbudowany blok zajęć z nauk społecznych i humanistycznych, w tym m.in. przedmioty: „Socjologia medycyny”, „Historia medycyny”, „Komunikacja interpersonalna”, „Humanizacja medycyny”, „Prawo medyczne”.

Istotną część programu studiów stanowi także blok metodologiczno-badawczy, przygotowujący do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, jak też świadomego i krytycznego odbioru wyników innych badań naukowych. Uzupełnia go rozbudowane kształcenie językowe uwzględniające opanowanie języka specjalistycznego na poziomie co najmniej B2+, co zapewnia m.in. prowadzony na pierwszym i drugim roku studiów przedmiot „English in Medicine”. Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych stanowią zaś zajęcia z cyklu „Projekt badawczy Science Based Medicine”, w ramach którego studenci na kolejnych latach studiów poznają metodologię badań naukowych, zasady wyszukiwania informacji naukowej i rozumienia tekstu naukowego oraz interpretacji wyników badań naukowych, a także przeprowadzą badania własne z zakresu nauk podstawowych medycyny oraz wybranych aspektów medycyny. Wyniki swoich badań studenci będą prezentować na Konferencji Naukowej Studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego – organizowanej na Wydziale Medycznym jako forum wymiany wyników projektów badawczych realizowanych przez studentów lat 4-6 kierunku lekarskiego.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Warszawskim powstaje przy zrozumieniu, jak ważny dla przyszłych lekarzy jest kontakt z pacjentem, dlatego pierwsze praktyki zawodowe studentów kierunku lekarskiego w zakresie opieki nad chorym zostały zaplanowane już na pierwszym roku studiów. Praktyki będą realizowane m.in. w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów 128 w Warszawie wchodzącym w skład Wojskowego Instytutu Medycznego, a także w innych warszawskich placówkach medycznych (obecnie w toku procedowanie jest kolejnych porozumień w tym zakresie). Uniwersytet będzie organizował też praktyki zawodowe w podmiotach wskazanych przez studentów, o ile będą spełniać kryteria do prowadzenia praktyk na kierunku lekarskim. Odbycie praktyki w podmiocie wskazanym przez studenta będzie wymagało zgody kierownika jednostki dydaktycznej i zawarcia indywidualnego porozumienia określającego obowiązki Uniwersytetu, praktykodawcy i studenta.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski

Ponadto Senat określił także szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski, w tym zasady dotyczące przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz proponowany limit przyjęć (ten ostatni wymaga zatwierdzenia w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia). Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób.

Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób (limit przyjęć zostanie ostatecznie zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia). W rekrutacji będą brane pod uwagę następujące przedmioty: język polski (5% ostatecznego wyniku), matematyka (15%) oraz przedmioty wymagane wyłącznie na poziomie rozszerzonym – język angielski (10% wyniku), biologia (40% wyniku), a także jeden z przedmiotów do wyborów spośród chemii albo fizyki (30%). Maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymają laureaci olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, zaś maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymają finaliści olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, język polski, matematyka. Dodatkowym rozwiązaniem stosowanym w rekrutacji jest przyjęcie zasady, zgodnie z którą, jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia, a przyjęcie wszystkich tych kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium naboru, którym będzie wynik uzyskany z przedmiotu w kolejności: biologia, chemia albo fizyka, matematyka, język angielski.

Wsparcie Ministerstwa Zdrowia

Obecny na posiedzeniu Senatu UW minister zdrowia dr Adam Niedzielski przekazał symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim na UW.

Kształcenie przyszłych lekarzy rozpocznie się 1 października 2023 roku po uzyskaniu pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów (formalny wniosek w tej sprawie zostanie złożony w styczniu 2023 roku). Studia będą prowadzone w języku polskim.

W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów na kierunku lekarskim prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.