Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Legia Akademicka


DO 20.01.2024r
TRWA NABÓR DO VII EDYCJI SZKOŁY LEGII AKADEMICKIEJ UW

na moduł podoficerski w r.a. 2023/2024 

(wnioski mogą składać także studenci z innych uczelni w Polsce)

wniosek_do_legii_akademickiej_2023-2024

 

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP. Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa tzw. DZSW) oraz dwóch modułów – podoficerskiego i oficerskiego.

 


ETAP 1
SZKOLENIE PODSTAWOWE (Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa)
Ten etap odbywa się całkowicie bez udziału Uniwersytetu Warszawskiego

WYMAGANIA:
• pełnoletność,
• obywatelstwo polskie,
• niekaralność,
• status studenta.

CZAS TRWANIA:
28 dni w warunkach skoszarowania

PROCEDURA REKRUTACYJNA:
1. Kandydat składa wniosek do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (druk wniosku dostępny w WCR lub ich stronie np. https://wcrwarszawa-mokotow.wp.mil.pl/pl/pages/pliki-do-pobrania/)
Do wniosku dołącza się:
• kopię dokumentu tożsamości,
• kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
• ewentualne kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (np. kursy specjalistyczne).

2. Szef WCR powiadamia kandydata o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu oraz kieruje na badania lekarskie i psychologiczne.
3. Kandydat stawia się na szkolenie zgodnie z decyzją administracyjną, które kończy przysięgą wojskową.
4. Po złożeniu przysięgi wojskowej kandydat może kontynuować szkolenie w ramach modułu podoficerskiego LA oraz przystąpić do dodatkowych szkoleń specjalistycznych (szczegóły w WCR).

ETAP 2 MODUŁ PODOFICERSKI

Ten etap realizuje Uniwersytet Warszawski

 

Moduł podoficerski składa się z dwóch części:
• teoretycznej realizowanej w uczelni

• praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia

WYMAGANIA:
• statusu studenta lub absolwenta*,
• obywatelstwo polskie,
• niekaralność,
• status szeregowego rezerwy.

* absolwent– osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.
CZAS TRWANIA:
• część teoretyczna na uczelni od uruchomienia musi zakończyć się do 30 maja
• część praktyczna 21 dni w warunkach skoszarowania (turnusy wakacyjne)

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie. Grupy zostaną dostosowane do formy studiów (zajęcia w tygodniu bądź w weekendy).

PROCEDURA REKRUTACYJNY:
1. Kandydat składa wniosek do koordynatora Szkoły Legii Akademickiej na UW:
mgr Kamil Kurdej
kw.kurdej@uw.edu.pl
tel. (22) 55 44 602

Dziekanat Wydziału Medycznego UW
ul. Żwirki i Wigury 101, parter, pok. 0.28
02-089 Warszawa

wniosek_do_legii_akademickiej_2023-2024

Do wniosku dołącza się:

• zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego lub innego zakończonego przysięgą wojskową (może to być kserokopia stron książeczki wojskowej: pierwszej strony, oraz strony potwierdzającej przysięgę wojskową; oryginał książeczki należy okazać składając wniosek)
• w przypadku studentów spoza UW aktualne zaświadczenie o byciu studentem
2. po zaliczeniu części teoretycznej na uczelni, kandydat składa wniosek do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.
3. Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.
4. Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu uczelni, centrów szkolenia i ośrodków szkolenia, w których jest realizowane ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów studiów.

 

ETAP 3 MODUŁ OFICERSKI
Ten etap odbywa się całkowicie bez udziału Uniwersytetu Warszawskiego

 

Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

WYMAGANIA:
• statusu studenta lub absolwenta*
• niekaralność,
• status podoficera rezerwy,
• dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

1.  Kandydat składa wniosek do Szefa CWCR za pośrednictwem dowolnie wybranego WCR. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kryptologii cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej lub innych, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.
2. CWCR rozpatrzy wniosek i poinformuje kandydata o wynikach rekrutacji do modułu oficerskiego. Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu specjalistycznym będą podlegać dodatkowej weryfikacji.
3. Po ukończeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera, zakwalifikowani kandydaci, przystąpią do szkolenia specjalistycznego.

koordynator Szkoły Legii Akademickiej na UW:
mgr Kamil Kurdej
kw.kurdej@uw.edu.pl
tel. (22) 55 44 602

Dziekanat Wydziału Medycznego UW
ul. Żwirki i Wigury 101, parter, pok. 0.28
02-089 Warszawa