Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wsparcie Materialne

Stypendium rektora jest świadczeniem, które ma na celu nagradzanie najlepszych studentów danego roku danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (tj. średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.

Studenci I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich, którzy:

 • złożyli egzamin maturalny w roku przyjęcia na pierwszy rok studiów, na których student chce się ubiegać o stypendium
 • posiadają  tytułu
  • laureata olimpiady międzynarodowej lub
  • laureata olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • finalisty olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
 • są  medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

mogą ubiegać się o stypendium rektora na 1. roku studiów.

Jak się ubiegać o stypendium rektora? 

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, oznacza to, że nie należy drukować wniosku, a całość procedur odbywa się za pośrednictwem USOSweb.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, z listy, która się pojawi wybierz wniosek o stypendium rektora. 

Wysokość stypendium rektora

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 wynosi 915 zł i otrzymuje je 7% najlepszych.

 

Stypendium w ramach Działania (zwane dalej „stypendium IDUB”) może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Warszawskiego w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem krajowej olimpiady przedmiotowej lub
 2. osobą zakwalifikowaną do reprezentacji kraju na olimpiadę międzynarodową

– wymienionych na stronie IDUB.

Jak ubiegać się o stypendium dla olimpijczyków? 

Należy:

  1. złożyć wniosek o przyznanie stypendium IDUB;
  2. zawrzeć umowę stypendialną;
  3. złożyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez władze danej olimpiady potwierdzające status laureata krajowej olimpiady przedmiotowej lub zakwalifikowania do reprezentacji kraju na olimpiadę międzynarodową wydanego przez władze danej olimpiady.

Dokumenty, o których mowa pkt 1 i 3, student jest zobowiązany złożyć na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w terminie do 15 listopada.

Wysokość stypendium dla olimpijczyków

 1. Stypendium IDUB dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej wynosi 1.000 (tysiąc) PLN miesięcznie.
 2. Stypendium IDUB dla osoby zakwalifikowanej do reprezentacji kraju na olimpiadę międzynarodową wynosi 2.000 (dwa tysiące) PLN miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia finansowego, o które mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością. Stypendium można otrzymywać na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę.

Jak się ubiegać o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, oznacza to, że nie należy drukować wniosku, a całość procedur odbywa się za pośrednictwem USOSweb.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, z listy, która się pojawi wybierz wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych?

a) 800 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) 650 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) 500 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowe pytania proszę kierować pod adresem: bon@uw.edu.pl.

Stypendium socjalne to forma pomocy materialnej dedykowana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości (wyjątkiem są wyrównania za miesiące kiedy stypendium nie było wypłacane, a powinno, np. za okres od momentu złożenia wniosku, aż do jego rozpatrzenia). Jego wysokość zależy od dochodów na osobę w rodzinie studenta.

Jak się ubiegać o stypendium socjalne?

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, oznacza to, że nie należy drukować wniosku, a całość procedur odbywa się za pośrednictwem USOSweb.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, z listy, która się pojawi wybierz wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość stypendium socjalnego

W roku akademickim 2022/2023

 • stypendium socjalne wynosi od 800 zł do 1600 zł,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wynosi od 1300 zł do 2100 zł,
 • kwota bazowa wynosi 1600 zł,
 • próg dochodowy wynosi 1050 zł.

Jak obliczana jest wysokość stypendium socjalnego?

Kwota bazowa – dochód na osobę w rodzinie = wysokość stypendium.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym na udokumentowany wniosek studenta, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.

Jak się ubiegać o zapomogę? 

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, oznacza to, że nie należy drukować wniosku, a całość procedur odbywa się za pośrednictwem USOSweb.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, z listy, która się pojawi wybierz wniosek o zapomogę. 

Wysokość zapomogi 

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim (z 2 różnych powodów).

Szczegółowe pytania proszę kierować na adres: bpm@uw.edu.pl.